Devotional Hymns - Miscellaneous

।।श्रीः।।

षट्पदीस्तोत्रम्
अविनयमपनय विष्णो

दमय मनः शमय विषयमृगतृष्णाम्।

भूतदयां विस्तारय
तारय संसारसागरतः।।1।।

दिव्यधुनीमकरन्दे

परिमलपरिभोगसच्चिदानन्दे।

श्रीपतिपदारविन्दे
भवभयखेदच्छिदे वन्दे।।2।।

सत्यपि भेदापगमे

नाथ तवाहं न मामकीनस्त्वम्।

सामुद्रो हि तरङ्गः
क्वचन समुद्रो न तारङ्गः।।3।।

उद्धृतनग नगभिदनुज

दनुजकुलामित्र मित्रशशिदृष्टे।

दृष्टे भवति प्रभवति
न भवति किं भवतिरस्कारः।।4।।

मत्स्यादिभिरवतारै

रवतारवतावता सदा वसुधाम्।

परमेश्वर परिपाल्यो
भवता भवतापभीतोऽहम्।।5।।

दामोदर गुणमन्दिर

सुन्दरवदनारविन्द गोविन्द।

भवजलधिमथनमन्दर
परमं दरमपनय त्वं मे।।6।।

नारायण करुणामय

शरणं करवाणि तावकौ चरणौ।

इति षट्पदी मदीये
वदनसरोजे सदा वसतु।।7।।


इति षट्पदीस्तोत्रं संपूर्णम्।।